-pulp: bột 浆  jiang –

-paper: giấy 纸   zhi v

-white water : nước trắng 白 水 bai v shui v

– fresh water: nước sạch 清水 qing – shui v

-papermachine : máy xeo 纸机 zhi v jiang –

-hydraulic : thuỷ lực  水力 shui v li \

-chest: bể chứa 池 chi /