Ngày 21 tháng 2 Andritz đã thông báo rằng họ đã trúng thầu đơn đặt hàng cho các nguồn cung cấp dây chuyền bột  và hóa chất  cho khách hàng tại Ấn Độ và Lào:Tại Lào, Andritz đã nhận được đơn đặt hàng từ giấy Sun Holding Lao Co Ltd để cung cấp một nhà máy bột giấy, giấy kraft mới với công suất sản xuất 300.000 tấn/năm tại Muang Phin, Lào. Phạm vi cung cấp bao gồm các thiết bị cho sx dăm và xử lý vỏ cây, một dây chuyền sx bột (hệ thống nấu liên tục, rửa, kiểm tra, và tẩy trắng), bột tấm khô (phần ướt, phần khô, máy cắt/layboy và đóng bành) và xưởng xử lý dịch trắng  trong đó có lò nung và thiết bị thu hồi kiềm. Lò nung sẽ được trang bị với công nghệ  LimeFlash ™. Dự án sẽ đc Bắt đầu cho cuối năm 2012.
Giaay Sun Holding Lao là thành viên của Sun Paper Group,  có thị trường  lớn nhất  ở Trung Quốc sở hữu và quản lý kinh doanh giấy và là nhà sản xuất bao bì nhựa bọc phí bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc.
Tại Ấn Độ, Andritz, cùng với Enmas Andritz, đó là  liên doanh giữa Andritz và Enmas Engineering, sẽ cung cấp một  dây chuyền sản xuất bột và phục hồi lại cho nhà máy bột giấy cũ (công suất thiết kế: 635 bd tấn / ngày),  tại giấy JK Ltd, Rayagada, Orissa. Việc cung cấp bao gồm các công nghệ mới nhất với các thiết bị xử lý gỗ khúc, và một dây chuyền nấu liên tục và một dây  chuyền bột với  tẩy trắng  ECF, đồng thời phục hồi nồi hơi và bay hơi tục (tầng sôi), cũng như các nhà máy dịch trắng (lò nung, thu hồi kiềm, bao gồm cả rửa / tách nước). Dự án sẽ đc Bắt đầu cho cuối năm 2012.
Cung cấp này sẽ có trong phạm vi toàn các  nhà máy lớn nhất với các thiết bị từ Andritz ở Ấn Độ.

Orignal

On 21 February Andritz announced that it has been awarded orders for the supply of fibre lines and chemical recovery systems for customers in India and Laos:In Laos, Andritz received an order from Sun Paper Holding Lao Co Ltd to deliver major equipment for a new kraft pulp mill with a production capacity of 300,000 tons/yr in Muang Phin, Laos. The scope of supply includes equipment for chip and bark handling, a complete fibre line (continuous cooking, washing, oxygen delignification, screening, and bleaching), the pulp drying line (wet end, dryer, cutter/layboy, and baling line), and the white liquor plant including kiln and recausticizing equipment. The kiln will be equipped with LimeFlash™ technology. Start-up is scheduled for late 2012.
Sun Paper Holding Lao is member of the Sun Paper Group, China’s largest privately owned and managed paper business, and the largest producer of premium coated packaging board in China.
In India, Andritz, together with Enmas Andritz, a joint venture between Andritz and Enmas Engineering, will supply a fibre line and recovery island for the pulp mill (design capacity: 635 bd tons/day) at JK Paper Ltd in Rayagada, Orissa. The delivery encompasses the latest technology in woodyard equipment, a complete continuous cooking line and fibre line with an ECF bleaching plant, recovery boiler and evaporation plant, as well as the white liquor plant (kiln, recausticizing, including dregs washing/dewatering). Start-up is scheduled for October 2012.
This delivery will be the largest mill-wide scope of equipment from Andritz in India. (Tissue World)

Translated by Luong Xuan Tien

 

Added values to customers