Nhu cầu tăng, giá giấy tăng


NHU CAÀU TAÊNG MAÏNH ÔÛ TRUNG QUOÁC ÑAÅY GIAÙ GIAÁY LOAÏI LEÂN

Do nhu caàu caùc thöông nhaân Trung Quoác ñang taêng cao ñeå chuaån bò cho thôøi ñieåm cuoái naêm neân thò tröôøng giaáy taùi cheá khu vöïc chaâu AÙ ñaõ treå neân soâi ñoäng hôn. Haàu heát caùc loïa giaáy taùi cheá ñaõ taêng cao so vôùi ñaà thaùng 8. maët khaùc cöôùc vaän chuyeån töø caùc böôùc chaâu Aâu vaø chaâu Myõ taêng neân phí nhaäp khaåu giaáy taùi cheá cuõng doäi leân theo.

Baûng tham khaûo giaù giaáy taùi cheá nhaäp khaåu, CIF, caûng chính Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác

M

Giữa tháng

8/2010

Đầu tháng

8/2010

Cuối tháng

7/2010

Old corrugated containers

$245-250

$235-240

$235-240

New double-lined kraft clippings

$275-280

$255-265

$255-265

Old newspapers

$205-210

$195-205

$195-205

Mixed paper

$190-195

$185-190

$185-190

Sorted white ledger

$410-420

$400-420

$390-410

Hard white shavings

$610-630

$620-645

$620-645

Châu Âu

Old corrugated containers

$200-205

$200-205

$205-210

Old newspapers

$205-210

$195-205

$200-210

Mixed paper

$180-185

$170-175

$170-175

Nhật Bản

Old corrugated containers

$225-230

$220-225

$220-225

Old newspapers

$225-230

$215-220

$215-220

Mixed paper

$220-225

$190-195

$190-195

Nguồn : Vietpaper

Ads————————————–

Photobucket

Added values to customers

Advertisements

2 comments

  1. Đây là tín hiệu tốt cho ngành giấy nói chung và ngành giấy tái chế Việt Nam, các DN sản xuất giấy tái carton trong nước xuất khẩu sẽ có giá XK cao hơn.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s