Trong quá trình sản xuất giấy trên máy xeo, người vận hành máy thường gặp phải các vấn đề đặc thù của ngành giấy. Sau đây tôi xin giới thiệu một số sự cố thường gặp từ hệ thống tiếp cận thùng đầu cho đến các lỗi trên tờ giấy hình thành.

I. Heä thoáng nöôùc traéng.

1. Noàng ñoä bò bieán ñoäng

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Hoá löôùi chaûy traøn khoâng bình thöôøng

– Roø ræ

– Thay ñoåi haøm löôïng sô sôïi min

– Ñieàu chænh van vaø caùc voøi nöôùc traéng

– Kieåm tra caùc hoà vaø ñöôøng oáng

– Kieåm tra ñoä nghieàn boät vaø phaân tích sôù

2. Heä thoáng bò nhieàu boït

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– pH khoâng oån ñònh

– Boät chöa ñöôïc röûa saïch

– Thôøi gian löu trong heä hoá löôùi hoaëc hoà ngaâm chaân quaù ngaén khoâng ñaûm baûo cho quùa trình khöû khí.

– Möùc beå thaáp, bôm bò roø khí daãn tôùi hieän töôïng khí laãn.

– Noàng ñoä boät trong thuøng ñaàu cao

– Boät bò nhaûy ôû treân löôùi.

– Dandy roll bò vaêng nöôùc.

– Dandy roll bò leäch ñaàu.

– Khöû khí ôû caùc boä phaän loïc ly taâm khoâng toát.

– Möùc söû duïng pheøn hoaëc phuï gia khaùc quaù lôùn

– Kieåm tra heä thoáng ñieàu khieånpH

– Thoâng baùo cho nhaø maùy boät

– Giaûm vaän toác maùy giaáy

– Kieåm tra doøng hoùa chaát vaø chaát phaù boït

naâng möùc hoà beå.

– Giaûm noàng ñoä.

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh

– Giaûm löu löôïng nöôùc phun röûa dandy.

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh

3.Löu löôïng vaø aùp xuaát trong heä thoáng bò bieán ñoäng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Bôm bò ngheït

– Moøn caùnh bôm

– Van bò hoûng

– Bôm bò doø khí

– Ngheït caùc löôïc

– Saøng aùp löïc bò ngheït

– Thoâng saïch bôm

– Thay caùnh bôm bò moøn

– Kieåm tra van vaø thay caùi khaùc neáu caàn

– Vaën chaët laïi choã bò doø

– Thaùo ra, laøm saïch

– Veä sinh saïch saøng

4. pH bieán ñoäng

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Kieåm soaùt hoaù chaát phuï gia chöa ñuùng

– Do boät

– Thieát bò ño pH khoâng chuaån

– Kieåm tra laïi doøng hoùa chaát

– Thoâng baùo cho nhaø SX boät

– Kieåm tra & hieäu chuaån laïi thieát bò ño

5. Nhieät ñoä bieán ñoäng

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Nöôùc caáp boå sung quaù nhieàu

– Thieát bò caáp hôi bò truïc traëc

– Nhieät ñoä boät bieán ñoäng

– Kieåm tra van caáp nöôùc

– Kieåm tra boä phaän ñieàu khieån

– Thoâng baùo cho nhaø SX boät

6. Caùc voøi phun röûa bò taéc.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Noàng ñoä quaù cao

– Roø ræ qua heä thoáng loïc nöôùc traéng

– Kieåm tra sôïi boät coù trong nöôùc traéng hay khoâng

– Kieåm tra van vaø heä thoáng loïc.

II.Heä thoáng tieáp caän thuøng ñaàu

1. Ñònh löôïng bieán ñoåi

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Van ñònh löôïng khoâng oån ñònh

– Möùc hoà thay ñoåi

– Möùc thuøng ñieàu tieát khoâng oån ñònh

– Moâi phun, hoøm phun khoâng baèng phaúng

– Tyû leä thaûi cao töø saøng maùy giaáy

– Bieán ñoäng ñoä nghieàn

– Coù truïc traëc ôû heä thoáng ñieàu khieån

– Coù truïc traëc ôû heä thoáng ñieàu khieån toác ñoä bôm quaït

– Noàng ñoä boät khoâng oån ñònh.

– Kieåm tra & söûa chöõa van neáu caàn

– Kieåm tra & söûa chöõa thieát bò ñieàu chænh möùc

– Kieåm tra beå maùy giaáy vaø bôm caáp

– Ñaët laïi thoâng soá ñoä môû moâi

– Chænh laïi tyû leä thaûi

– Kieåm soaùt

– Kieåm tra & söûa chöõa van neáu caàn

– Kieåm tra & söûa chöõa van neáu caàn

– Taêng thôøi gian troän

2. Maøu saéc

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Truïc traëc ôû heä thoáng kieåm soaùt maøu

– Do boät

– Loaïi maøu thay ñoåi

– pH bieán ñoäng

– Chænh laïi heä thoáng maøu

– Yeâu caàu kieåm tra taåy

– Kieåm tra loaïi maøu

– Kieåm tra doøng hoùa chaát

3. Noàng ñoä boät bieán ñoåi

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Maùy chænh noàng ñoä coù truïc traëc

– Nöôùc traéng khoâng oån ñònh

– Caùnh khuaáy beå maùy troän khoâng hieäu quûa

– Kieåm tra thieát bò ñieàu khieån noàng ñoä

– Kieåm tra nhieät ñoä & thay ñoåi ñoä nghieàn

– Kieåm tra van kieåm soaùt nöôùc traéng

– Kieåm tra noàng ñoä nöôùc traéng

– Xem caùnh khuaáy coù ñang hoaït ñoäng hoaëc truïc coù bò gaõy khoâng

4. Boät bò nhieãm raùc baån, maûnh giaáy vuïn.boù sôïi.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Boät vaø giaáy vuïn bò nhieãm raùc baån.

– Heä thoáng ly taâm vaø saøng loïc khoâng ñuùng.

– Giaáy raùch khoâng ñöôïc ñaùnh tôi kyõ.

– Boù sôïi hoaëc maûng sôïi khoâng ñöôïc ñaùnh tôi.

– Kieåm tra

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh

– Taêng cöôøng ñaùnh tôi. Kieåm tra pH, nhieät ñoä v.v

– Kieåm tra xem baønh boät coù laãn ñaùm boät bò voùn cöùng do saáy quaù khoâ, hoaëc thôøi gian quaäy khoâng ñuû.

5. Ñoä thoaùt nöôùc cuûa boät khoâng ñuùng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Nghieàn quaù cao hoaëc quaù thaáp

– Nhieät ñoä boät quaù cao hoaëc quaù thaáp

– pH naêm ngoaøi khoûang cho pheùp.

-Thoâng soá maùy giaáy thay ñoåi

– Thoâng baùo cho nôi cung caáp boät

– Kieåm tra laïi nhieät ñoä boät

– Kieåm soaùt pH baèng caùc hoaù chaát phuï gia

– Kieåm tra ñoä caêng löôùi

– Kieåm tra aùp suaát thuøng ñaàu

– Kieåm tra ñoä môû moâi

– Kieåm tra hoøm huùt chaân khoâng

– Kieåm tra tình traïng löôùi

– Kieåm tra caùc goùc foil

– Kieåm tra vaän haønh löïc huùt chaân khoâng foil

– Kieåm tra thieát keá löôùi, meàn

6. Boït

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Do boät

– Kieåm soaùt phaàn hoaù chaát keùm

– Söû duïng nöôùc trong vöôït quaù

– Möùc hoà thaáp

– PH thuøng ñaàu khoâng oån ñònh

– Thoâng baùo cho nhaø maùy boät

– Kieåm tra doøng hoùa chaát ( chaát phaù boït, pheøn.)

– Giaûm bôùt hoaëc ngöng söû duïng neáu coù theå

– Taêng möùc hoà ñeå coù theå laøm ngaäp caùc caùnh khuaáy.

– Kieåm tra & ñieàu chænh laïi

7. Ñaøm nhôùt.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Hoaït ñoäng cuûa saøng bò loãi

– Tích tuï trong caùc voøi phun thuøng ñaàu

– Voøi phun röûa ruïc ngöïc khoâng hoaït ñoäng

– Möùc thuøng ñaàu bieán ñoäng

– Hoá löôùi khoâng ñuû nöôùc.

– Tích tuï boät ôû caùc roll loã

– Tích tuï boät treân caùc thaønh cuûa thuøng ñaàu

– Oáng thieát keá sai

– Kieåm tra saøng xem boät coù bò ñoùng cuïc khoâng

– Röûa saïch voøi hoaëc laép voøi nöôùc quay

– Ñaûm baûo raèng voøi nöôùc ñang môû

– Ñieàu chænh laïi möùc bieán ñoäng

– Ñieàu chænh möùc hoá löôùi

– Kieåm tra caùc roll xem chuùng coù ñang hoaït ñoäng khoâng?

– Kieåm tra xem beà maët roll coù bò nhaùm khoâng

– Laøm saïch & chaø röûa vaùch thaønh

– Kieåm tra oáng tieáp caän, maët bich & caùc roaên xem coù bò moøn khoâng or caùc choã noái maø boät deã tích tuï laïi.

8. Trong boät coù laãn caùc maûnh goã.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Hoaït ñoäng loïc ly taâm bò loãi

– Ñóa saøng bò beå , Saøng khoâng toát

– Coù maûnh goã laï trong heä thoáng

– Kieåm tra cheânh leäch aùp suaát vaø söï vaän haønh cuûa heä thoáng loïc ly taâm

– Kieåm tra saøng

– Kieåm tra vaø loaïi boû ra

9. Bieán ñoäng nhieät ñoä

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Heä thoáng caáp hôi cho Hoá löôùi, hoà nöôùc traéng bò hoûng

– Nöôùc trong caáp quaù nhieàu

– Nhieät ñoä boät khoâng bình thöôøng

– Kieåm tra löu löôïng hôi nöôùc vaø ñieàu chænh bieán ñoäng

– Kieåm tra taát caû caùc ñieåm caáp nöôùc trong

– Kieåm tra vaø ñieàu chænh.

10. Coù hieän töôïng phaân doøng trong heä thoáng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Do caùc voøi phun röûa thuøng ñaàu

– Caùc oáng trong ñóa phaân phoái hoaëc caùc loã cuûa ñóa phaân phoái bò ngheït

– Caùc chi tieát cuûa ñóa phaân phoái bò nöùt, meû…

– Giaûm aùp suaát voøi phun vaø ñoàng thôøi giöõ cho nhieät ñoä nöôùc phun röûa baèng vôùi nhieät ñoä cuûa boät.

Veä sinh thuøng ñaàu

Thay môùi

11. Möùc thuøng ñaàu bieán ñoäng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

– Maùy neùn thuøng ñaàu huùt khí qua bôm

– Heä thoáng ngaâm chaân khoâng ñuû nöôùc (chaân phía döôùi thuøng ñaàu )

Doaêêng naép thuøng ñaàu doø khí

Khôùp noái ñöùng or ngang thuøng ñaàu bò hôû ( coù gioù )

Aùp löïc bôm quaït dao ñoäng

Moái noái ñoùng kín voøi nöôùc thuøng ñaàu bò doø khí

Saøng bò ngheït hoaëc baån

Voøi aùp löïc thuøng ñaàu bieán ñoäng

Theâm nöôùc laøm kín cho bôm or thay bôm bò moøn

Taùch khí vaø nöôùc rieâng ra

Xem ñöôøng thoaùt nöôùc coù bò hôû khoâng

Thay mieáng neäm ( roaên )

thay laøm kín

Kieåm tra bôm xem coù choã naøo bò ngheït khoâng

Kieåm tra motor bôm xem taûi coù oån ñònh khoâng

Kieåm tra möùc hoá löôùi

Kieåm tra thieát bò khöû khí xem doø töø caùc khôùp moái noái

Kieåm tra chuyeån ñoäng saøng aùp löïc xem coù bò loãi khoâng

Kieåm tra löôùi saøng aùp löïc xem coù bò loãi

Thay gioaên laøm kín

Veä sinh saïch

Kieåm tra bôm

Möùc thuøng ñaàu cao

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Maùy neùn khí trong thuøng ñaàu bò ngöng

Maát khí ñi qua voøi phun môû

Kieåm tra nguyeân nhaân vaø khôûi ñoäng laïi

Kieåm tra bôm nöôùc

Giaáy bò luûng loã.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Möùc thuøng ñaàu quaù cao do boït trong boät

Aùp suaát nöôùc quaù lôùn treân voøi phun truïc ngöïc

Vôùi thieát keá thuøng ñaàu coù doøng boït chaûy traøn, neáu möùc nöôùc thaáp seõ gaây luûng loã hoaëc taïo thaønh maûng boät treân giaáy.

Boät tích tuï döôùi taám chaén moâi phun boät

Haï thaáp möùc thuøng ñaàu baèng caùch:

Taét nöôùc.

Haï thaáp vò trí ngaên chaûy traøn.

Taêng aùp xuaát ñeäm khí.

Haïn cheá möùc caáp tôùi

Taêng aùp suaát khí neùn

Giaûm aùp löïc bôm

Xoay loâ H phía treân

Giaûm bôùt aùp löïc khí

Veä sinh & ñieàu chænh voøi phun truïc ngöïc

Buøn baån

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Voøi phun thuøng ñaàu ñoùng hoaëc oáng xòt röûa bò taéc

Möùc thuøng ñaàu cao.

Voøi phun truïc ngöïc ñoùng hoaëc oáng xòt röûa bò taéc

Vaän toác cuûa taát caû caùc roll phaân phoái khoâng phuø hôïp.

Vieäc laøm kín truïc caùc roll phaân phoái khoâng phuø hôïp.

Coå truïc roll phaân phoái

Slice …

Ñóa saøng bò beå

Ngheït oáng

Caùc raõnh roll phaân phoái bò ngheït

Nhieãm baån beân trong cuûa oáng meàn

Taéc ngheït or coù loã trong ñóa phaân phoái.

Kieåm tra & söûa chöõa

Taêng aùp löïc khí

Ñoùng nöôùc

Môû moâi

Kieåm tra & söûa chöõa

Kieåm tra toác ñoä & ñieàu chænh höôùng quay

Kieåm tra tình traïng, giaûm aùp löïc nöôùc ñeå

Thay oáng ñoùng kín

Qua saøng or thay ñóa

Thoâng oáng

Veä sinh & söûa caùc raõnh

Vò trí thuøng ñaàu ñaûm baûo & thay theá oáng = theùp khoâng gæ

Veä sinh thuøng ñaàu

Taïo hình treân löôùi xaáu.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Aùp suaát thuøng ñaàu khoâng phuø hôïp vôùi toác toä löôùi

Ñoä môû moâi khoâng phuø hôïp vôùi toác ñoä maùy

Caùc vis moâi chöa phuø hôïp.

Toác ñoä & höôùng quay cuûa roll phaân phoái

Kích thöôùc loã & ñoä môû cuûa holley roll khoâng ñuùng

Oáng tieáp caän thieát keá sai

Vò trí caùc holley roll khoâng ñuùng.

Chi tieát thieát bò Conv bò nöùt

Ñieåm chaïm tôùi baøn taïo hình khoâng ñuùng

Nhieät ñoä voøi phun röûa thuøng ñaàu khoâng oån ñònh

Tyû leä sôi sôïi daøi trong boät quaù lôùn.

Boät chöa ñöôïc nghieàn duû, coøn thoâ.

Noàng ñoä thuøng ñaàu quaù cao.

Thoaùt nöoùc ôû truïc ngöïc nhieàu.

Löôùi chuøng.

Toác ñoä dandy roll khoâng phuø hôïp

Phaân boá chaát trôï baûo löu khoâng ñeàu.

Kieåm tra toác oä löôùi ñeå ñieàu chænh tæ leä phun boät

Ñieàu chænh ñoä môû moâi

Ñaët laïi thoâng soá moâi

1. (s) 7 – 9 rpm : loâ moâi

12-15 rpm : loâ maùng

12-15 rpm : loâ coå hoïng

roll moâi neân quay cuøng höôùng vôùi truïc ngöïc

Ñöôøng kính loã, 9/16 in vôùi ñoä môû 50% ,2400 ft/p

Thieát keá laïi cho ñuùng

thay boä phaän

Ñieàu chænh baøn taïo hình

Kieåm tra moái quan heä giöõa truïc ngöïc, baøn taïo hình.

Thay ñoåi thoâng soá thuøng ñaàu ñeå thay ñoåi ñieåm chaïm.

Ngaên ngöøa söï bieán daïng cuûa moâi döôùi do thay ñoåi nhieät ñoä.

Giaûm tyû leä sôi sôïi sôù daøi.

Taêng nghieàn

Caêng löôùi

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Ñaûm baûo söï troäng ñoàng ñeàu cuûa caùc chaát baûo löu.

Soïc.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Roll phaân phoái bò ñöùng.

Holley roll ôû moâi phun coù ñöôøng kính loã vaø ñoä môû khoâng ñuùng.

Noàng ñoä thuøng ñaàu quaù cao

Chænh bieân giaáy khoâng ñuùng.

O rgan pipe behind headbo x bò ngheït,

Moâi phun bò baån.

Chi tieát conve bò nöùt.

Warp pond plat

Loose pond plat.

Nhöõng raõnh khía treân roll phaân phoái bò baùm boät.

Taám ñònh bieân khoâng ñöôïc ñieàu chænh ñuùng.

Moâi phun khoâng ñeàu

. Khôûi ñoäng laïi.

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Thaùo moâi phun vaø loâ moâi. ño söï bieán ñoäng cuûa..

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Nhöõng xung löïc, hoaëc soïc ngang.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Hole or crack in attenuator diaphragm

Imp rope r sag in diaph ragm re sticting wo rkability

Laép ñaët thieát bò khoâng ñuùng.

Truïc ngöïc bò loûng truïc hoaëc baïc ñaïn bò hoûng.

BAØn taoï hình quaù cao.

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Haï baøn taïo hình.

Tôø giaáy bò meàn

Tyû leä J/W khoâng phuø hôïp. Quaù lôùn hoaëc quaù nhoû

Coù boä phaän trôï thoaùt nöôùc khoâng hoaït ñoäng

( foil gaït nöôùc, baøn roll,)

Ñoä chaân khoâng cuûa caùc boä phaän huùt chaân khoâng nhoû

.

Ñoä nghieàn cuûa giaáy quaù cao

Goùc cuûa foil gaït nöôùc ôû giai ñoaïn thoaùt nöôùc ban ñaàu quaù lôùn.

Vieäc ñieàu chænh baøn toïa hình hoaëc ñieåm chaïm cuûa doøng phun leân löôùi chöa chính xaùc.

Löïc caêng löôùi chöa phuø hôïp

Ñieàu chænh

Ñieàu chænh hoaëc thay theá

Kieåm tra bôm chaân khoâng

Kieåm tra chieàu roäng huùt cuûa hoøm huùt.

Kieåm tra xem beà maët hoøm huùt coù bò moøn khoâng

Kieåm tra strip fíp laøm kín cuûa truïc buïng coù bò moøn hoaëc hôi neùn khoâng ñuû khoâng.

Ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Hieän töông giaáy bò soïc

Beà maët hoøm huùt bò moøn

Löôùi bò hö hoaëc bò dô

Blades worn or badly adjusted

plugged forming roll

Nhieät ñoä nöôùc phun röûa treân return roll thaáp

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá hoaëc laøm veä sinh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Röûa, veä sinh

Kieåm tra nhieät ñoä

Tôø giaáy bò dính theo löôùi

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Giaáy ñöôïc chuyeån töø löôùi sang meàn khoâng toát

Tôø giaáy bò giöù laïi bôûi taám löôùi

Kieåm tra chaân khoâng cuûa loâ pick – up

kieåm tra vò trí chuyeån

Thay ñoåi thieát keá cuûa löôùi

Giaûm goùc tieáp xuùc cuûa doøng phun leân löôùi.

Fi rst Pa sô sôïi thaáp

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Thoaùt nöôùc ôû giai ñoaïn ñaàu quaù nhanh

Coù hieän töôïng thoùat nöôùc ôû truïc ngöïc

khoâng baûo löu ñöôïc sô sôïi mòn

Giaûm goùc oâm cuûa löôùi ( löôùi ñoâi)

Giaûm löïc caêng löôùi ( löôùi ñoâi)

Ñieåu chænh goùc phun cung nhö vò trí thuøng ñaàu

Kieåm tra vaø ñieàu chænh caùc möùc duøng hoùa chaát

Kieåm tra chaát löôïng boät

Ñònh löôïng giaáy bieán ñoäng theo chieàu maùy.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Noàng ñoä boät thu hoài bò bieán ñoäng.

Möùc cuûa beå maùy bò bieán ñoäng.

VAn nöôùc pha loaùng ñieàu chænh noàng ñoä hoaït ñoäng khoâng toát.

Bieán ñoäng doøng boät ôû boä phaän ñieàu chænh noàng ñoä.

Van ñònh löôïng hoïat ñoäng khoâng toát.

Möùc saøng bieán ñoäng.

Löôïng boät do Fanpump caáp bò bieán ñoäng.

Möùc boät thaûi trong beå chaân khoâng bò bieán ñoäng.

Bieán ñoäng ñònh löôïng do ñoä aåm bieán ñoäng.

Bieán ñoäng ñònh löôïng do bieán ñoäng doøng nöôùc phun röûa tôùi thuøng ñaàu, saøng aùp löïc, boä phaän ly taâm.

Möùc thuøng ñaàu bieán ñoäng.

Saøng aùp löïc vaïn haønh khoâng toát.

Caùc holey roll hoaït ñoäng sai.

Löôùi chuøng hoaëc chaân khoâng bò roø hoaëc beà maët hoäp huùt bò hôû daãn tôùi bieán ñoäng chaân khoâng.

Toác ñoä bieán ñoäng .

Löu löôïng vaø noàng ñoä hoùa chaát bieán ñoäng.

AÙp löïc toång bieán ñoäng.

Chöông trình maùy tính hoaït ñoäng khoâng toát.

Ñieàu chænh van ñònh löôïng thíhc hôïp.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra bôm caáp boät xem chuùng coù bò keït, roø khí hay khoâng.

Kieåm tra, söûa chöõa. hoaëc coù chöông trình töï ñoäng ñieàu khieån ñònh löôïng thích hôïp.

OÅn ñònh möùc saøng vaø doøng nöoùc phun röûa.

Kieåm tra hieän töôïng ngheït roø khí, taûi cuûa fanpump

Kieåm tra möùc hoá löôùi,

Kieåm tra ñoä cheânh aùp cuûa caùc caáp lytaâm

Caùc doøng caáp, doøng thaûi, doøng nöôùc röûa. Ñoä chaân khoâng cuûa beå chöùa boät thaûi.

Kieåm tra chöông trình maùy tính ñieàu khieån ñoä aåm.

Kieåm tra bôm caáp.

Kieåm tra möùc thuøng ñaàu vaø fanpump.

Kieåm tra.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh .

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Ñinh löôïng bieán ñoäng theo chieàu ngang.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Hoùa chaát baûo löu khoâng troän ñeàu trong boät.

Thuøng ñaàu hoaït ñoäng khoâng ñuùng caùc thoâng soá kyõ thuaât.

Moâi phun, holley roll taám ñònh bieân. foil gaït nöôùc vv. ñöôïc ñieàu chænh chöa ñuùng.

Meàn vaø löôùi bò ngheït.

EÙp keo khoâng ñeàu.

Kieåm tra ñieåm cho, thôøi gian troän.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Tôø giaáy bò raïn , bò veát do dandy roll.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy coøn quaù öôùt döôùi dandy roll

Tôø giaáy quùa khoâ khi tôùi dandy roll gaây hieän töôïng boùc.

Khoaûng caùch giöõa löôùi vaø dandy roll khoâng ñuû.

Coù hoä huùt khoâng saùt löôùi,

Ñoä nghieàn giaáy quaù cao.

Toác ñoä dandy roll khoâng phuø hôïp.

Dandy bò hö hoûng hoaëc baån.

Giaûm löôïng nöôùc caáp tôùi thuøng ñaàu. hoaëc taêng ñoä chaân khoâng hoäp huùt.

( ngöôïc laïi vôùi bieân phaùp treân).

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá hoaëc veä sinh.

Ñoä traéng giaáy khoâng ñaït yeâu caàu.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä traéng quaù thaáp.

Ñoä traéng quaù cao.

Kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa maùy ño.

Kieåm tra ñoä traéng cuûa boät

Kieåm tra maøu cuûa nöôùc.

Taêng chaát ñoän coù ñoä traéng cao.

Kieåm tra xem löu löôïng maøu coù vöôït quaù möùc cho pheùp khoâng.

Kieåm tra ñoä traéng giaáy raùch.

kieåm tra pH

Giaûm löu löôïng chaát taêng traéng.

Duøng loaïi boät coù ñoä traéng thaáp hôn.

Tôø giaáy bò lem

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Gia keo khoâng toát

löôïng chaát ñoän quaù nhieàu.

Boät chöa ñuû ñoä nghieàn

Möïc ñeå thöû ñoä lem khoâng ñuùng tieâu chuaån

Taêng ñoä gia keo noäi hoaëc gia keo beà maët.

Kieåm tra pH ñoä axít hoaëc ñoä bazô ñaàu öôùt.

Kieåm tra chaát löôïng keo.

Giaûm löu löôïng chaát phaù boït.

Giaûm löôïng ñoän

Taêng ñoä nghieàn.

Kieåm tra nhieät ñoä vaø ñoä ñoàng ñeàu saáy.

Kieåm tra möïc vaø nhieät ñoä möïc

Giaáy bò raùch meùp

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Thuøng ñaàu hoaëc moâi phun bò dô

Boät bò baùm treân taám ñònh bieân

Hoäp huùt chaân khoâng hoaëc truïc buïng khoâng ñöôïc laøm kín toát

Voøi caét bieân bò taéc

Nöôùc cuûa voøi caét bieân coù aùp xuaát thaáp hoaëc bò laãn khí .

Boät baùm ôû voøi caét bieân

Sô sôïi mòn baùm taïi vuøng taïo hình

Voøi phun röûa hai bieân löôùi (knock – off )bò ngheït

Boät baùm vaøo roll phaân phoái, holey roll

Veä sinh thuøng ñaàu

Gôõ taám ñinh bieân

Thieát keá voøi nöôùc phun röûa treân taám ñònh bieân

Ñieàu chænh taám ñònh bieân

Kieåm tra, söûa chöõa

Kieåm tra, veä siinh hoaëc thay theá

duøng voøi phun coù 2 loã phun

Kieåm tra heä thoáng caáp nöôùc

Veä sinh

Veä sinh

Veä sinh

Giaáy bò luûng loã do buøn nhôùt hoaëc chaát baån

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Heä thoáng maùy moùc bò baån

Saøng aùp löïc khoâng khít hoaëc bò thuûng

boät baùm ôû sau truïc buïng

boät baùm ôû vuøng moâi phun hoaëc ôû phía treân thuøng ñaàu.

Boil out heä thoáng baèng hoùa chaát

Kieåm tra caùc moái haøn cuûa caùc ñöôøng oáng xem chuùng coù ñöôïc phaúng nhaün khoâng, neáu khoâng thì phaûi maøi laïi.

Kieåm tra xem caùc taám ñeäm noái coù bò nhoâ vaøo phía trong ñöôøng oáng khoâng.

Taêng löu löôïng hoùa chaát dieät khuaån

Kieåm tra holey roll xem chuùng coù quay khoâng hoaëc beà maët cuûa chuùng coù ñöôïc nhaün khoâng.

Giöõ nhieät ñoä heä thoáng khoaûng 490 C.

Kieåm tra saøng

Veä sinh

Veä sinh.

Riges

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Retu rn roll bò hö hoûng khoâng thaúng haøng

Caùc boä phaän trôï thoaùt nöôùc bò moøn hoaëc ñoä nhoâ cao cuûa chuùng khoâng baèng nhau.

Tôø giaáy bò taùch ra khoûi löôùi quaù sôm, tröôùc khi ñoä chaân khoâng ñöôïc trieät tieâu.

Löïc caêng löôùi khoânng ñuùng.

Beà maët loâ Couch roll hoaëc retu rn roâl khoâng phaúng, nhaün.

Baøn taïo hìnmh ñöôïc dieàu chænh khoâng ñuùng.

Ñaùm boät cöùng baùm ôû treân beà maët hoøm huùt.

Chia taûi khoâng toát giöõa caùc loâ keùo löôùi.

Quaù taûi

Voøi phun röûa löôùi taùch giaáy bò ngheït.

Boä phaän laùi löôùi hoaït ñoäng khoâng toát.

Nöôùc phung röûa loâ truïc ngöïc coù nhieät ñoä thaáp.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc thay theá.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá loâ bò hoûng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh .

Veä sinh.

Söûa chöõa phaàn ñieàu khieån ñieän.

Haï thaáp moâi vaø giaûm chaân khoâng.

Veä sinh.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh .

Söû duïng nöôùc noùng.

Löôùi bò luûng loã.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Vaät cöùng rôi vaøo löôùi.

Veä sinh khoång toát khi maùy döøng.

Löôùi deät bò loãi

Taêng cöôøng kieåm tra thieát bò maùy moùc.

Tieán hình veä sinh thieát bò caån thaän.

Thoâng baùo cho nhaø cung caáp löôùi.

Tröôït löôùi.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Löôùi bò chuøng

Taûi keùo quaù lôùn

Chia taûi khoâng toát.

Taêng löïc caêng

Haï thaáp hoäp huùt.

Kieåm tra baïc ñaïn

Kieåm tra ñoä nghieàn boät

Kieåm tra caáu truùc löôùi (trong tröôøng hôïp löôùi môùi)

Kieåm tra taûi

Veát truïc buïng.

( tôø giaáy bò boùc, bò raïn.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Löïc caêng quaù lôùn.

Löïc caêng bò bieán ñoäng hoaëc ñoä chaân khoâng bieán ñoäng daãn tôùi ñoä caêng bieán ñoäng.

Ñoä nghieàn boät cao.

Löôùi chaïy

Nöôùc laøm kín truïc buïng bò ngheït.

Baïc ñaïn hoaëc caùc boä phaän cô khí khaùc bò hö .

Nöôùc vaêng töø truïc buïng

Truïc buïng bò nghet.

Vò trí chaân khoâng cuûa truïc buïng ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

OÅn ñònh baèng caùc caùch:

Giaûm nghieàn, kieåm tra heä thoáng chaân khoâng.

Kieåm traboä phaän laùi löôùi

Kieåm tra nöôùc laøm kín truïc bngj.

Kieåm tra vaø thay theá

Ñieàu chænh nöôùc laøm kín.

Veä sinh.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

COÂNG ÑOÏAN EÙP VAØ SAÁY.

NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN TRONG VAÄN HAØNH

Ñöôøng chuaån meàn khoâng thaúng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Moät trong hai bieân chaïy tröôùc

Phaàn giöõa meàn chaïy tröôùc. hoaëc chaïy sau

Laøm daøi chu vi chaïy ôû beân chaïy tröôùc

Kieåm tra xem ñoä bombe loâ eùp hoaëc aùp löïc eùp coù thích hôïp khoâng.

.

Meàn bò moøn nhieàu

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Loâ eùp bò hö.

No relief on ends of suction roll

Löôùi bò chai do chaát ñoän baùm

Toác ñoä khoâng ñeàu

AÙp löïc eùp quaù lôùn.

Boät baùm ôû hoäp huùt meàn.

Moâi cuûa hoäp huùt meàn bò moøn.

EÙp neùp thuûy löïc

Thay loâ bò hö

Relie f roll end s

Söû duïng caùc phöông phaùp laøm saïch caùc ñoám baùm chaát ñoän.

Kieåm tra toác ñoä.

Ñieàu chænh aùp löïc eùp.

Veä sinh hoäp huùt meàn,

Kieåm tra vaø thay theá

Laép ñaët voøi phun röûa, boâi trôn

Thay ñoåi thieát keá meàn.

Meàn bò luûng loã ( cho nhöõng loâ eùp raõnh).

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Qua giaáy trong khi vaãn giöõa aùp löïc eùp.

Dao caïo eùp khoâng khít.

Pitch baùm treân meàn.

Caùc raõnh quaù noâng

Giaûm löïc eùp khi qua giaáy.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Loaïi boû pitch

laøm laïi raõnh.

Meàn bò bít – giaáy dính vaøo meàn.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Voøi phun hoùa chaát röûa meàn bò taéc.

Boät baøm ôû hoäp huùt meàn

chaân khoâng cuûa hoäp huùt meàn thaáp.

loâ eùp huùt bò taéc.

Meàn bò bít,

Tôø giaáy coøn meàn khi ñi vaøo coâng ñoaïn eùp.

Thoâng röûa

Veä sinh

Taêng ñoä chaân khoâng.

Veä sinh loâ eùp huùt.

Thay meàn

AÙp duïng bieän phaùp laøm saïch meàn baèng hoùa chaát.

Thay ñoåi ngueâyn lieäu

Taêng ñoâ thoaùt nöôùc ôû phaàn löôùi.

Felt s roping

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñöôøng chuaån bò cong

Baggy a rea s in felt

Meàn bò chuøng

Laùi meàn vaø taûi meàn khoâng ñieàu chænh toát.

Voøi phun röûa meàn bò ngheït

Moät soá roll bò cong

Boät baùm treân roll

Chænh laïi ñöôøng chuaån

Kieåm tra vaø thay theá

Caêng laïi meàn

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh

Thay roll cöùng hôn

Veä sinh

Meàn quaù öôùt

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Hoäp huùt meàn khoâng hoaït ñoäng

Nöôùc phun röûa meàn quùa nhieàu

Chaân khoâng cuûa eùp huùt quaù thaáp

Daïo caïo vaø voøi phun treân loâ eùp raõnh ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Nhieät ñoä nöôùc phun röûa thaáp.

Caáu truùc meàn khoâng phuø hôïp.

Plugged pre sô sôïi save all

Kieåm tra heä thoáng chaân khoâng vaø hoäp huùt meàn.

Ñieàu chænh löu löoïng nöôùc phun röûa.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh vò trí huùt chaân khoâng.

Kieåm tra vaø laø kín caùc choã hôû.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Taêng nhieät ñoä.

Thay meàn.

Thoâng taéc ngheït

Maát chaân khoâng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Bôm chaân khoâng bò ngöng.

Nöôùc laøm kín bôn chaân khoâng bò thieáu.

Voøng laøm kín cuûa hoäp huùt khoâng ñöôïc laép chính xaùc

Vò trí hoäp huùt bò leäch

Daây curoa daãn bôm chaân khoâng bò chuøng.

Caùc ñöôøng oáng noái bò hö hoûng.

Khôûi ñoäng laïi

Ñieàu chænh laïi löôïng nöôùc laøm kín.

Thay ñoåi caùc voøng laøm kín vaø nhöng taám ñieàu chænh khoaûng huùt.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc thaùy daây môùi.

Kieåm tra vaø thay theá .

Boä phaän laùi meàn hoaït ñoäng khoâng toát.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Boä ñieàu khieån töï ñoäng khoâng hoaït ñoäng

AÙp löïc eùp khoâng ñeàu.

Baïc ñaïn caùc loâ eùp bò hö.

Caùc roll khoâng thaûng haøng hoaëc khoâng song song.

Goùc oâm cuûa meàn treân loâ laùi meàn nhoû.

Löïc caêng meàn khoâng ñuû.

Söûa chöõa.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh .

Kieåm tra vaø thay theá .

Kieåm tra vaø ñieàu chænh .

Thay ñoåi vò trí cuûa roll laùi cho phuø hôïp.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh.

Loâ eùp huùt bò ngheït.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Caùc loã trong loâ eùp huùt bò ngheït do sô sôïi vaø pitch

Bieân giaáy töø löôùi bò chuyeån sang meàn vaø laøm ngheït hai ñaàu loâ eùp.

uhle bo x and deckle in to o fa r

Laøm veä sinh heä thoáng vôùi hoùa chaát.

Rung ñoäng

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Lôùp phuû beân ngoaøi loâ bò hö.

AÙp löïc eùp vaãn coøn khi maùy ngöng

Ñaàu loâ bò loûng

Loâ eùp bò moøn, caàn phaûi maøi laïi.

Boä truyeàn ñoäng khoâng thaúng.

Loâ eùp bò moøn phía beân trong

Thay loâ

Khoâg eùp khi maùy ngöng.

Sieát chaët

Maøi loâ, cho ñaûm baûo ñoä bombe.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Thay loâ eùp.

Ñöùt giaáy.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy bò keùo quaù caêng

Dao caïo loâ eùp khoâng khít.

Bieán ñoäng ôû coâng ñoaïn eùp,

Loâ eùp bò rung ñoäng.

Meàn bò baùm dính

Meàn bò luûng loã.

Meàn bò dính ñoám nhöïa.

Meùp meàn bò töa.

Meùp giaáy bò töa do voøi caét bieân.

Meàn bò chuøng.

Giaáy bò dính vaøo loâ ñaù.

Tôø giaáy quaù yeáu.

Tôø giaáy bò baùm theo meàn khi giaáy bò ñöùt.

Tôø giaáy bò dính nhöïa, buøm gaây ñöùt.

Ñieàu chænh löïc caêng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc thay dao caïo.

Kieåm tra heä thoáng ñieän, voøi phun röûa.

Kieåm tra vaø thay theá loâ neáu caàn.

Veä sinh.

Vaù meàn

Giaêït ñoám dính.

Xeùn nhöõng sôïi bò töa.

Röûa hoaëc thay voøi caét bieân.

Caêng meàn.

Söû duïng daàu hoûa.

Kieåm tra nguyeân lieäu vaø chaát phaù boït.

Giaët meàn hoaëc thay meàn

Tôø giaáy bò eùp naùt hoaëc bò raïn hoaëc ñeå laïi veát meàn

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Chaân khoâng eùp huùt khoâng cao.

Meàn bò bít.

Dao caïo loâ raõng khoâng ñöôïc laép ñaët ñuùng.

Meàn bò öôùt.

Tôø giaáy quaù öôùt khi sang coâng ñoaïn eùp.

Kieåm tra bôn chaân khoâng.

Giaët hoaëc thay meàn.

Kieåm tra vaø thay theá neáu caàn.

Xem phaàn treân.

Giaûm löôïng nöôùc trong tôø giaáy, giaûm nghieàn. Taêng ñoä chaân khoâ.

Tôø giaáy bò nhaên ôû phaàn eùp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Meàn bò chuøng.

Hoäp chaân khoâng khoâng ñuùng vò trí.

Loâ eùp bò bít kín

Meàn bò bít kín.

Loâ caêng meàn bò bò leäch.

Giaáy bò chuøng.

AÙp löïc eùp khoâng ñuùng.

Nöôùc phun röûa quaù nhieàu, nhieät ñoä nöôùc thaáp.

Caêng meàn.

ñieàu chænh cho ñeán khi ñoä chaân khoâng taêng leân.

Veä sinh heä thoáng voiöù hoùa chaát.

Giaët hoaëc thaây meàn.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Taêng löïc caêng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Tôø giaáy bò caùc ñoám saãm.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

AÙp löïc eùp quaù lôùn.

Loâ eùp bò moøn.

Meàn quaù moûng ( hoaëc bò moøn quaù)

Lôùp phuû loâ eùp quaù cöùng.

Caùc raõnh loâ eùp noâng.

Tôø giaáy coøn yeáu khi ñi vaøo coâng ñoaïn eùp.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Maøi laïi loâ

Duøng loaïi meàn coù ñònh löôïng lôùng hôn.

Boïc loâ vôùi vaät lieäu meàm hôn.

Laøm laïi raõnh.

Thay ñoåi nguyeân lieäu hoaëc taêng ñoä thoaùt nöôùc cuûa löôùi.

Tôø giaáy bò theo meàn ôû phía bieân hoaëc tôø giaáy bò rôi khoûi loâ Pick up

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Chaân khoâng eùp huùt thaáp.

Taám ñònh chieàu roäng huùt ôû vò trí thaáp.

AÙp löïc eùp thaáp.

Meùp meàn bò bít

Meùp meàn bò moøn,

Meùp meàn bò quaù öôùt

Hai ñaàu cuûa loâ Pick up bò ngheït

Kieåm tra heä thoáng chaân khoâng.

Kieåm tra taám ñònh chieàu roäng huùt.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Thoåi baèng khí neùn hoaëc giaët meàn.

Thay meàn.

Ñieàu chænh nöôùc phun röûa.

Thoân röûa, veä sinh loâ Pick up.

Tôø giaáy quaù öôùt khi rôøi khoûi coâng ñoaïn eùp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

AÙp löïc eùp thaáp.

AÙp löïc chaân khoâng thaáp

Voøi phun röûa. hoaït ñoäng khoâng ñuùng.

Loâ eùp bò bít.

Meàn bò bít hoaëc khoâng coøn ñuû ñoä xoáp.

Hoäp huùt meàn khoâng hoaït ñoäng ñuùng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra heä thoáng chaân khoâng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh loâ eùp.

Giaët hoaëc thay meàn.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Giaáy bò nhaên trong daøn saáy

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy coù ñoä aåm quaù cao

Baït saáy bò chuøng

Löïc keùo khoâng ñeàu do coù loâ saáy bò cheäch.

BaÏt saáy caêng khoâng ñeàu.

Coù doøng gioù thoåi trong khu vöïc saáy

Coù moät soá roll bò moøn

Thoâng gioù khoâng toát.

Löïc keùo bò bieán ñoäng.

Giaáy coù ñònh löôïng khoâng ñeàu.

Hieän töôïng luûng loã.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Do chaát baån cöùng baùm treân Baït saáy, loâ saáy hoaëc caùc roll.

Do gioït nöôùc ngöng tuï rôi xuoáng tôø giaáy.

Do nöôùc vaêng ra töø loâ saáy bò nöùt

Ñöôøng noái baït saáy bò hö.

Loâ saáy ñaàu coù nhieät ñoä quaù cao.

Veä sinh.

Kieåm tra heä thoáng huùt vaø thoâng gioù.

Kieåm tra vaø thay theá

Söûa chöõa hoaëc thay theá.

Haï nhieät ñoä loâ saáy ñaàu.

Giaáy bò cuoán theo loâ saáy hoaëc tröôït khoûi loâ saáy.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñieàu chænh löïc caêng khoâng ñuùng.

Baït saáy khoâng phuû kín ñuoâi giaáy trong quaù trình qua giaáy vaø ñuoâi giaáy bò tuoät khoûi thöøng.

Dao caïo loâ laïnh bò hö,

Tôø giaáy quaù öôùt.

Ñuoâi giaáy khoâng ñöoïc ñöa vaøo coâng ñoaïn saáy hôïp lyù.

Giaáy bò cuoán vaøo loâ caêng baït.

Thöøng daãn giaáy khoâng ñöôïc ñieàu chænh ñuùng.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra gioù neùn, , dao caïo v.v

Taêng hôi saáy.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Tôø giaáy thöôøng coù xu höôùng ñi theo baït saáy treân khi noù tôùi ñöôïc loâ laïnh. vì vaäy caàn chuù yù thoåi ñuoâi giaáy trong quaù trình qua giaáy.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Giaáy bò nhaên hoaëc gaáp meùp

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Baït saáy quaù heïp hoaëc chaïy leäch sang bieân.

Giaáy bò cuoán ôû ñaàu loâ saáy laø caûn trôû quaù trình saáy.

Bieân giaáy bò cöùng.

Tôø giaáy bò chuøng.

Bieân giaáy bò bung ra ôû pick-up

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc thay baït saáy.

Veä sinh baèng voøi gioù.

Bieân giaáy quaù naëng.( ñieàu chænh bieân cuûa moâi phun, taám ñònh bieâm, ñònh bieân huùt.)

Taêng ñoä caêng cuûa tôø giaáy.

Ñònh bieâtn huùt cuûa loâ pick up.

Giaáy bò soïc öôùt.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy quaù öôùt.

Baït saáy khoâng caêng.

BaÏt saáy khoâng ñöôïc saáy khoâ ôû loâ saáy baït

BaÏt saáy bò soïc daãn tôùi saáy khoâng ñeàu.

Thoâng gioù khoâng toát.

Sprinde r bò nöùt.

Tôø giaáy bò soïc töø ñaàu öôùt.

Taêng nhieät ñoä saáy.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra nhieät ñoä loâ daáy baït.

Kieåm tra baït saáy.

Kieåm tra heä thoáng thoâng, huùt gioù, ñoàng thôøi gkieåm tra taát caû caùc loâ saáy.

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra ñoä aåm theo cieàu ngang cuûa tôø giaáy ñi ra khoûi coâng ñoaïn eùp.

Daøn caùn.

Hieän töôïng tôø giaáy bò soïc ngang

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Coù nhöõng xung löïc ôû ñaàu öôùt.

Ñònh löôïng vaø ñoä aåm cuûa tôø giaáy khoâng ñoàng ñeàu.

Caùc roll hoaëc loâ khoâng caân baèng.

Toác ñoä tôùi haïn

AÙp löïc eùp bò bieán ñoäng

Baïc ñaïn bò hö.

Nguyeân nhaân khaùc.

Loâ ñöôïc maøi chöa chính xaùc.

Kieåm tra vaø loaïi tröø nhöõng xung löïc

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Phaân tích , tìm hieûu.

Giaáy bò ñen

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Giaáy bò quaù öôùt hoaëc coù soïc öôùt.

Taïo hình xaáu.

Giaáy bò caùn quaù nhieàu.

Taêng nhieät ñoä saáy hoaëc giaûm toác ñoä maùy. han cheá soïc öôùt

Caûi thieän taïo hình.

Giaûm caùn laùng.

Ñöùt giaáy

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Toác ñoä bieán ñoäng.

Giaáy bò sticky

Giaáy bò keùo quaù caêng. hoaëc bò chuøng

Giaáy bò nhaên ôû coâng ñoaïn eùp hoaëc coâng ñoaïn saáy.

BaÏt saáy coù moái noái.

Coù giaáy vuïn trong daøn saáy hoaëc dính ôû daøn caùn.

Tôø giaáy quaù khoâ

Caùc oáng gioù laïnh ôû daøn caùn bò nhieãu nöôùc

Kieåm tra phaàn ñieàu khieån ñieän.

Giaûm sticky

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Loaïi boû moái noái.

Veä sinh baèng gioù neùn.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Caùch nhieät caùc oáng gioù laïnh.

Giaáy bò teùt meùp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Caïnh roll bò baån.

OÁng gioù thoåi vaøo bieân giaáy.

Bieân giaáy bò chuøng.

Tôø giaáy bò khoâ.

Bieân giaáy bò caùn naùt

Veä sinh.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Giaûm löïc eùp hoaëc taêngñoä bombe

Giaáy bò raùch ôû daøn caùn.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy taïo hình khoâng toát, coù soïc. gaây nhaên ôû daøn caùn.

AÙp löïc daøn eùp ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Löïc keùo caêng tôø giaáy khoâng ñuû daãn tôùi nhaên

Roll cong ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Caùc loâ , rol bò cheäch.

Loâ saáy khoâng thoaùt nöôùc.

Tôø giaáy bò nhaên nheï khi tieáp xuùc vôùi loâ laïnh.

Caùc dao caïo ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng daãn tôùi, söï quaù nhieät cuïc boä.

Loâ caùn laùng bò keït.

Caùc oáng gioù laïnh cuûa daøn caùn thoåi vaøo bieân giaáy.

Baïc ñaïn loâ caùn laùng bò noùng.

Nhaên töø phaàn öôùt.

Caûi thieän taïo hình.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh ñeå ñaït ñöôïc aùp löïc ñoàng ñeàu.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra caùc baïc ñaïn

Kieåm tra caùc oáng xyphoân vaø heä thoáng nöoùc ngöng.

Taêng nhieät ñoä loâ laïnh.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Ñaûm baûo daàu boâi trôn

Kieåm tra meàn, caêng meàn neáu caàn thieát

Giaáy bò ñoám boùng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Caùc hoùa chaát phuï gia phaàn öôùt coù theå gaây ra caùc ñoám boùn.

Nhöõng ñaùm sôïi trong tôø giaáy coù theå gaây ra nhöõng ñoám boùng.

Dung dòch eùp keo bò nhieám baån hoaëc ñöôïc chuaån bò khoâng toát.

Löôïng keo baùm leân tôø giaáy quaù nhieàu ôû eùp keo.

Nhieät ñoä loâ saáy sau eùp keo thaáp daãn tôùi dung dòch eùp keo tích tuï treân beà maët loâ saáy.

Giaáy baùm ôû daøn caùn.

Nhöõng veát baån beân ngoaøi loït vaøo daây chuyeàn.

Kieåm tra heä thoáng löôïc cuõng nhö heä thoáng chuaån bò hoùa chaât.

Caûi thieän taïo hình.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh.

Veä sinh nhaø xöôûng.

Tôø giaâùy ñöôïc caùn laùng quaù nhieàu.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä daøy cuûa tôø giaáy giaûm nhieàu.

Giaûm soá nip, giaûm aùp löïc eùp.

Giaûm phun söông, giaûm ñoä aåm giaáy, giaûm nghieàn.

Söû duïng caùc loaïi boät coù ñoä cöùng cao.

Tôø giaùy ñöôïc caùn laùng quaù ít.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä daøy cuûa tôø giaáy giaûm ít

Loâ caùn laùng bò nhaùm.

Ngöôïc laïi so vôùi phaàn treân

Maøi laïi loâ caùn laùng

Cuoän giaáy bò meàm hoaëc cöùng cuïc boä.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

TAÏo hình tôø giaáy khoâng ñeàu,

Caùc roll coù ñoä bombe khoâng thích hôïp.

Ñoä daøy cuûa tôø giaáy bò thaáp cuïc boä

Caùc roll coù ñoä bombe khoâng thích hôïp

Tôø giaáy coù soïc öôùt.

Baït saáy bò baån hoaëc bò bít kín.

DaØn caùn ñöôïc thoåi giaù laïnh hoaëc gioù noùng khoâng toát.

Ñaàu doø ñònh löôïng bò sai hoaëc bò baùm baån.

Caûi thieän taïo hình. bôùt boät choã daøy

Taêng nhieät ñoä cuïc boä loâ caùn

Bôùt boät choã daøy

Taêng nhieät ñoä cuïc boä loâ caùn

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Veä sinh baït saáy

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra, veä sinh hoaëc söûa chöõa.

Cuoän giaáy bò meàn ñaàu.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Bieân giaáy bò moûng

Bieân giaáy quaù öôùt.

Baïc ñaïn bò noùng.

Caùc roll bò cheäch

Roll bò moøn ñaàu.

Moät ñaàu cuûa Dandy roll bò thaáp.

Giaáp bò eùp moät ñaâu nhieàu ôû daøn eùp vaø daøn caùn.

Taêng boät hai bieân

Kieåm tra vaø ñieàu chænh hoaëc eùp leäch.

Boâi trôn toát.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh.

Toác ñoä bieán ñoäng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Baùnh raêng truyeàn bò moøn.

Daây cu roa ñoàng bboä bò hoûng.

Baïc ñaïn bò hoûng

Maùy ño toác ñoä bò hoûng.

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø thay theá

Giaáy nhaên gaèn

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Roll cong ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Giaáy bò chuøng.

Saáy khoâng ñeàu theo chieàu ngang

Roll bò cheäch

Ñoä bombe khoâng ñuùng

AÙp löïc khoâng ñuùng

Loõi cuoän bò cong.

Tôø giaáy coù taïo hình xaáu.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Ñieàu chænh ñoä bombe cuûa loâ hoaëc maøi laïi loâ.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Caûi thieän taïo hình.

Cuoän

Giaáy bò noå ñaàu.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä aåm hoaëc ñònh löôïng theo chieàu ngang khoâng ñeàu.

Roll cuoän bò cong

Löïc keùo caêng chöa ñuùng

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Giaáy bò nhaên

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Löïc keùo caêng khoâng ñuùng.

löïc eùp cuoän khoâng ñuùng.

Loâ cuoân bò cheäch.

AÅm khoâng ñeàu.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Cuoän laïi.

Giaáy raùch trong cuoän.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Veä sinh nhaø xöôûng khoâng toát.

Bieân giaáy bò cuoán theo giaáy,.

Taêng cöôøng veä sinh nhaø xöôûng.

Kieåm tra boä phaän huùt giaáy vaø ñöôøng oáng daãn.

Giaáy bò teùt meùp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Dao caét bò cuøn hoaëc meû.

Boä phaän taùc bieân giaáy ñöôïc ñieàu chænh khoâng ñuùng.

Roll keùo bò cheäch.

Dao treân ñöôïc ñieàu chænh quaù saâu.

Thanh cong quaù cao ôû vò trí caêt.

Kieåm tra vaø thay theá

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Giaáy ñöùt khoâng ñöôïc noái ñuùng kyõ thuaät

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Noái khoâng caån thaän.

Tôø giaáy khoâng ñöôïc caêng.

Taêng cöôøng ñaøo taïo coâng nhaân

Giaáy baét ñaàu vaøo cuoän khoâng toát.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Löïc caêng quaù nhoû.

Cuoän giaáy meï bò cöùng hoaëc meàm cuïc boä.

Loâ ñeø bò neùn quaù maïnh.

Co re bo xs binding in ways

Loâ ñeø bò cheäch.

Loõi giaáy bò cheäch.

Ñöôøng kính loõi khoâng ñeàu.

Inco rec drum di ffeûent

Taêng löïc caêng

Kieåm tra caûi thieän taïo hình cuõng nhö caáu truùc tôø giaáy.

Giaûm löïc ñeø.

Kieåm tra caùc khoaûng hôû.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Pop open

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Luùc baét ñaàu cuoän.- Ñöôøng kính loõi khoâng ñeàu.

Giaáy bò raùch ôû daøn caùn.

Giaáy bò nhaên ôû daøn eùp vaø daøn saáy.

Löïc caêng quaù cao.

AÙp löïc loâ ñeø quaù lôùn.

Giaáy quaù khoâ

TaÏo hình tôø giaáy xaáu.

Thanh daøn quaù cao

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Tôø giaáy bò phoàng doäp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Taïo hình xaáu.

Co ruùt khoâng ñeàu trong coâng ñoaïn saáy.

Caûi thieän taïo hình.

Giaûm nghieàn.

Kieåm tra khuùc tuyeán saáy. ñaûm baûo toác oä saáy thích hôïp.

Neáu tôø giaáy bò doäp bieân. thì giaûm gioù noùng RG, giaûm eùp ñeå taêng aåm bieân vaø traùnh hieän töôïng saáy bieân quaù khoâ.

Kieåm tra xem baït saáy coù bò chuøng hoaëc bò baån khoâng.

Kieåm tra xem nhieät ñoä loâ saáy ñaàu coù cao khoâng, giaáy coù bò saáy quaù khoâ khoâng. ñoä nhôùt dung dòch eùp keo coù cao khoâng.

Tôø giaáy bò cong.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Tôø giaáy bò cong maët löôùi hoaëc maët meàn

Tôø giaáy bò cong cheùo

Taêng nhieät ñoä cuûa caùc loâ saáy treân hoaëc giaûm nhieät ñoä cuûa caùc loâ saáy döôùi sau eùp keo.( ngöôïc laïi ñoái vôùi giaáy bò cong maët meàn)

Giaûm nhieät ñoä cuûa loâ laïnh.

Giaûm nghieàn.

Kieåm tra ñònh höôùng sô sôïi treân löôùi,

Thay ñoåi löôïng keo baùm treân beà maët tôø giaáy.ôû coâng ñoaïn eùp keo

CaÛi thieän taïo hình.

TaÊng haøm löôïng sô sôïi ngaén trong tôø giaáy, taêng taùc ñoäng caét ngaén khi nghieàn.

Kieåm tra xem caùc loâ saáy thoaùt nöôùc coù toát khoâng.

Taêng ñoä baûo löu tro, giaûm tính 2 maët

Giaáy bò gioäp bieân

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Taám ñònh bieân khoâng ñöôïc ñieàu chænh ñuùng.

AÙp löïc eùp quaù lôùn

loâ eùp khoâng ñaït ñoä bombe thích hôïp.

Baït saáy bò chuøng.

Tôø giaáy co ruùt khoâng ñeàu ôû coâng ñoaïn saáy.

Bieán giaáy bò moûng daãn tôùi tôø giaáy tieáp xuùc khoâng toát vôùi loâ caùn.

Loâ caùn khoâng ñaït ñoä bombe thích hôïp.

2 bieân giaáy ñöôïc saáy quaù khoâ.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh ñeå kieåm soaùt doøng bboät treân löôùi.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh

Kieåm tra vaø maøi laïi loâ neáu caàn.

Caêng baït saáy.

Giaûm nghieàn.

Taêng boät ôû bieán.

Kieåm tra , ñieàu chænh vaø maøi laïi loâ neáu caàn

Tôø giaáy coù ñoä beàn noäi quaù thaáp ( Chieàu daøi ñöùt, ñoä noå.)

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Quaù thaáp

Taêng nghieàn.

Taêng löïc eùp ôû coâng ñoaïng eùp.

Giaûm ñoä gia keo noäi, giaûm nhöïa

Taêng löu löôïng tính boät hoaëc caùc Polyme taêng beàn

Giaûm caùn laùng.

Thay ñoåi nguyeân lieäu.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh J/W cho thích hôïp.

Taêng löôïng keo baùm treân beà maët ôû eùp keo.

Ñoä thaám daàu

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä thaám daàu quaù cao

Ñoä thaám daàu quaù thaáp.

Giaûm nghieàn

Giaûm löôïng giaáy vuïn.

Taêng ñoän neáu coù theå

Giaûm löôïng keo baùm treân giaáy taïi eùp keo.

( ngöôïclaïi vôùi caùc bieân phaùp treân

Taêng ñoä aåm giaáy.

Ñoä ñuïc thaáp.

Ñoä ñuïc thaáp.

Kieåm tra löu löôïng vaø loaïi chaát ñoän ñang duøng.

Kieåm soaùt baûo löu.

Kieåm soaùt pH

Kieåm soaùt quaù trình huùt chaân khoâng.

Taêng ñònhh löôïng neáu coù theå.

Kieåm soaùt nghieàn ñeå taêng baûo löu chaát ñoän.

Kieåm soaùt heä thoáng nöôùc ñeå traùnh boå xung nöôùc trong quù nhieàu vaøo daây chuyeàn.

Neáu ñoä tro cuûa giaáy ñaûm baûo trong khi ñoä ñuïc vaãn khoâng ñaït thì ñoåi laoïi nguyeân lieäu coù ñoä ñuïc cao hôn.

Caûi thieän taïo hình.

Giaûm cnaù laùng.

Giaûm löôïng keo ôû eùp keo.

Chaïy ôû ñoä traéng thaáp hôn ( neáu coù theå)

Giaáy coù ñoä beàn beà maët thaáp.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Giaáy coù ñoä beàn beà maët thaáp

Giaáy coù ñoä beàn beà maët cao.

TaÊng ñoä aâûm giaáy vaøo eùp keo.

Taêng nhieät ñoä cuõng nhö noàng ñoä dung dòch keo ( neáu coù theå).

Kieåm tra ñoä tro, neáu giaáy coù ñoä tro cao thì löôïng keo baùm seõ giaûm.

Phaân tích sôù. sô sôïi ngaén, ñoä nghieàn thaáp seõ giaûm löôïng keo baùm.

Duøng laoïi tinh boät coù ñoä nhôùt cao hôn

TAÊng löïc eùp ôû coâng ñoaïn eùp.

Giaûm gia keo noäi neáu coù theå.

Taêng hoùa chaát taêng beàn khoâ

Beà maët giaáy bò boùc hay bò nhoå loâng.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Boùc töø coâng ñoaïn eùp.

Boùc töø coâng ñoaïn saáy.

Boùc töø coâng ñoaïn eùp keo.

Kieåm tra pH xem noù coù naèm ngoaøi khoaûng cho pheùp khoâng.

Kieåm tra , veä sinh beà maët caùc lo vaø meàn.

Boå xung hoùa chaát giaûm söùc caêng beà maët vaø caùc voøi phun röûa.

Kieåm tra ñoä nghieàn cuûa boät. Nghieàn quaù thoâ hoaëc qua nhuyeãn ñeàu daãn tôùi boùc sôïi.

Tôø giaáy quùa öôùt ñi vaøo coâng ñoaïn eùp.

Kieåm tra nhieät ñoä loâ saáy ñaàu, ñaûm baûo khuùc tuyeán saáy hôïp lyù.

Kieåm tra baït saáy xem chuùng coù bò hö hoûng khoâng.

Kieåm tra caùc löôïc ôû eùp keo , dung dòch eùp keo. neáu chuùng bò baån hoaëc chuaån bò khoâng toát seõ daãn tôùi boùc sôïi.

Ñoä cöùng cuûa giaáy.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä cöùng quaù thaáp

Ñoä cöùng quaù cao

Giaûm nghieàn neáu coù theå.

Giaûm ñoän.

Giaûm löïc eùp ôû coâng ñoaïn eùp.

Taêng löïc caêng ôû ñaàu öôùt.

Giaûm caùn laûng neáu coù theå.

Kieåm tra vaø ñieàu chænh ñoä aåm giaáy cho thích hôïp. Ñoä aåm cao daãn tôùi giaáy bò meàn.

Caûi hieän taïo hình tôø giaáy.

Thay ñoåi laoïi nguyeân lieäuneáu coù teå.

Kieåm soaùt toát hieän töôïng giaáy bò cong.

Taêng löôïng keo baùm ôû eùp keo.

( ngöôïc laïi vôùi caùc bieän phaùp treân)

Ñoä chòu daõn

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä chòu daõn thaáp .

Taêng nghieàn. vaø taêng hieän töôïng phaân tô choåi hoùa ôû coâng ñoaïn nghieàn.

Giaûm löïc keùo caêng ôû coâng ñoaïn eùp vaø saáy.

Taêng ñoä aåm giaùy.

Caûi thieän taïo hìn.

Ñoä xeù.

Nguyeân nhaân

Bieän phaùp khaéc phuïc

Ñoä xeù thaáp.

Giaûm noàng ñoä tinh boät ôû eùp keo neáu coù theå.

Giaûm nghieàn neáu coù theå

Taêng ñoä aåm giaáy. Giaáy khoâ seõ daãn tôöùi ñoä aåm giaûm.

Giaåm ñoän neáu ñoä ñcuï cho pheùp.

Theo ñoåi laoïi nguyeân lieäu neáu coù theå.

Giaûm caùn laùng.

Giaûm löôïng giaáy vuïn.

Lược dịch bởi luongxuantien2003@yahoo.coom từ Problem solving (Ciba)

Advertisements