Ngày 4/10/2008, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã gửi công văn lấy ý kiến của các doanh nghiệp hội viên về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 4 tháng cuối năm 2008, đặc biệt là sau Quyết định 71/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 1/9/2008 có hiệu lực từ ngày 15/9/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (theo cam kết WTO).


Theo thống kê của VPPA, từ đầu tháng 9/2008 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước phải cắt giảm sản lượng từ 20 – 40%. Tuy đã cắt giảm sản lượng, nhưng lượng tồn kho của các đơn vị vẫn rất lớn, ước tính bằng sản xuất của cả tháng. Lượng giấy nhập khẩu ngày càng tăng với giá bán rất cạnh tranh làm cho việc tiêu thụ giấy sản xuất trong nước giảm. Ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, sản lượng sản xuất giấy giảm 30 – 40% so với hồi đầu năm. Nhiều doanh nghiệp kể cả ở Châu Âu cũng đã có kế hoạch đóng cửa hoặc dừng sản xuất ở một số nhà máy giấy và bột do tình hình suy thoái kinh tế đang diễn ra trên diện rộng toàn cầu. Giấy sản xuất ở Trung Quốc được nhập nhiều vào Việt Nam với giá bán thấp… là những nguyên nhân làm cho sản xuất giấy trong nước lao đao.

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước có lượng tồn kho rất lớn, bằng công suất của cả tháng. Theo ước tính của các doanh nghiệp sản xuất giấy vừa và nhỏ, khả năng lỗ từ 1- 3 tỷ đồng trong năm nay.

Liên tục từ tháng 10 đến nay, các nhóm sản phẩm, các chi hội của Hiệp hội đều chủ động triệu tập các doanh nghiệp hội viên họp nhóm để bàn bạc các giải pháp cùng nhau thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, giải pháp hiện nay nếu không có sự can thiệp từ phía Nhà nước thì các doanh nghiệp khó có thể trụ vững.

Sản xuất kinh doanh đã khó khăn, áp lực xã hội về vấn đề môi trường càng khiến các doanh nghiệp sản xuất giấy lao đao. Nhiều nhà máy bị xử lý vì vấn đề xả thải không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù các doanh nghiệp đều biết muốn sản xuất bền vững phải thân thiện môi trường nhưng trong tình hình như hiện nay Nhà nước buộc các doanh nghiệp đó dừng sản xuất đến khi có giải pháp khắc phục thì quả thực dồn họ vào chân tường. Có thể chúng ta cũng nên mở ra lối thoát cho các doanh nghiệp này bằng cách đề ra một lộ trình cho việc thực hiện cam kết giữa doanh nghiệp với chính quyền, xã hội.

VPPA

English version

4 Months Year End, The Business Paper Manufacturing Country meet with serious difficulties

On 4/10/2008, of Viet Nam Pulp and Paper Association (VPPA) has sent the official opinions of the business members on the production and business of enterprises in 4 months late in 2008, especially after 71/QD-BTC decision of the Ministry of Finance on 1/9/2008 in effect from 15/9/2008 to modify the level of incentives import tax rate for some groups of goods in preferential import tax (according to WTO commitments).

According to the statistics of VPPA, from the beginning 09/2008 to now, most of the business paper production in the country should cut output at 20 – 40%. lthough has reduced output, but inventories of units still enormous, with estimated production like the output of the month. The volume of imports paper are increasing with the price is very competitive to make the consumption of paper production in the country decreased. In China and many countries around the world, production of paper decreased 30 – 40% compared with in early years. Many businesses even in Europe also has plans to close or stop production at some of the paper and pulp mill by economic degradation is happening on a large worldwide.. Paper production in China was imported to Vietnam with low prices … are the reasons for paper production in the country tottering.

Most of the business paper production in the country, inventories are very large, with the capacity of the month. According to estimates of small and medium-sized paper enterprises, the ability to losses from 1 – 3 billion this year.

Continuously from October to present, the product group, the Assembly of the Association are actively summoned the business membership group meeting to discuss solutions together exit the difficulties at present. However, current solutions without intervention from the state, the enterprises difficult to firmly pillars.

Production business was difficult, social pressures on environmental issues as making the business paper production is difficult. Many factories to be processed because Deutschland did not meet standards. Mặc dù các doanh nghiệp đều biết muốn sản xuất bền vững phải thân thiện môi trường nhưng trong tình hình như hiện nay Nhà nước buộc các doanh nghiệp đó dừng sản xuất đến khi có giải pháp khắc phục thì quả thực dồn họ vào chân tường. Although businesses want to know all production must be sustainable and friendly environment, but in situations like the present, State forced they to stop production until there is a solution to overcome the effect. It is possible we should also open the entrance to the exit this business by a proposed roadmap for the implementation of commitments between enterprises with government, society.

VPPA