Nồi nấu gián đoạn gia nhiệt gián tiếp qua dịch nấu (Making Pulp and Paper, 1967 Crown Zellerbach Corp.)

Nồi nấu gián đoạn là loại nồi có thể tích lớn, thông thường khoảng 70-350 m3, chứa đầy dăm gỗ và dịch nấu.

Thông thường trong xưởng bột có một hệ thống gồm 6-8 nồi nấu, trong đó có một vài nồi đang hoạt động, một cái đang nạp liệu, một cái đang phóng bột, một cái có thể đang được sửa lại..v.v. Gia nhiệt với xông hơi trực tiếp vào dịch nấu hoặc hơi vào gián tiếp thông qua ống gia nhiệt. Thời gian nấu là khoảng thời gian dòng hơi nóng bắt đầu gia nhiệt đến khi bắt đầu phóng bột ra khỏi nồi nấu; Thời gian gia nhiệt là khoảng thời gian từ khi bắt đầu gia nhiệt cho đến thời điểm nhiệt độ nấu mong muốn;

Các bước của quá trình nấu thông thường:

1.      Mở nắp nồi và cho dăm gỗ vào với dịch trắng và dịch đen

2.      Sau vòng tuần hoàn dịch đầu tiên, các dăm gỗ được thêm vào đến khi đủ lượng cần thiết.

3.      Đậy kín nắp nồi và bắt đầu gia nhiệt. Nhiệt độ tăng dần khoảng 90 phút cho đến khi đạt đến nhiệt độ thích hợp.

4.      Nhiệt độ nấu cần duy trì khoảng 20-45 phút. Trong thời gian gia nhiệt, không khí và các khí không ngưng khác từ nồi nấu được thoát ra.

5.      Thời điểm quá trình nấu kết thúc được xác định bằng trị số Kappa của bột trong nồi, bột trong nồi xả tới tháp phóng bột.

6.      Mở nồi nấu và lặp lại chu trình nấu trên.