Thứ Năm 9/27/2007 7:10:03 AM

Dưới đây là các chỉ số tài chính của Tập đoàn sản xuất Giấy Lee & Man từ 2003 đến 2007. Năm tài khoá (TK) kết thúc vào ngày 31/3 hàng năm. Năm TK 2006/2007 doanh thu bán hàng của Lee & Man đạt 5,161 tỉ đô la Hồng Công (HK$) tăng 36,6% so với năm TK 2005/2006.

Lợi nhuận ròng của năm TK 2006/2007 là 1,01 tỉ HK$, tăng 68,3% so với năm TK 2005/2006. Số lượng giấy bán ra là 1,67 triệu tấn và số lượng bột bán ra ngoài là 102.000 tấn (sau khi đã để lại 100.000 tấn dùng nội bộ). Vậy tổng lượng bán ra là 1,77 triệu tấn giấy và bột.

Đơn vị: 1.000 đô la Hồng Công

2003

2004

2005

2006

2007

Doanh thu

1,028,406

1,701,055

2,771,423

3,778,054

5,160,552

Chi phí hàng bán

(2,903,880)

(3,799,101)

LợI nhuận

874,174

1,361,451

Thu nhập khác

93,215

143,175

Chi phí phân phốI & bán hàng

(118,517)

(147,029)

Chi phí quản lý

(150,349)

(234,127)

Chi phí tài chính

(72,937)

(85,466)

LợI nhuận trước thuế

215,076

290,128

423,436

625,586

1,041,005

Thuế thu nhập

(2,000)

(5,250)

(5,693)

(25,558)

(30,894)

Lợi nhuận trong năm

213,076

284,878

417,743

600,028

1,010,111

Tài sản

1,929,783

3,409,123

4,113,393

5,774,016

9,845,200

Khoản phảI trả

(1,435,267)

(1,505,725)

(1,071,932)

(2,196,972)

(3,274,499)

Quỹ cổ đông

494,516

1,903,398

3,041,461

3,577,044

6,570,701

VPPA


Advertisements