Công ty Giấy Xuân Ðức
Công
ty Giấy Xuân Ðức là cơ sở sản xuất bìa carton và duplex không tẩy từ
loại xơ sợi thứ cấp với công suất lắp đặt 10 tấn / ngày. Công ty có
180 người và tổng doanh thu hàng năm là 10 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm
của công ty được tiêu thụ tại thị trường trong nước, chủ yếu là phục
vụ công nghiệp. Ðây là một doanh nghiệp nhà nước có hệ thống quản lý
có hiệu quả. Công ty cũng đã bị cơ quan quản lý môi trường liệt kê
vào danh sách “sổ đen” do thải vào hệ thống của thành phố một lượng
lớn nước thải không qua xử lý. Trên thế giới, cũng như một số ngành
khác, ngành giấy và bột giấy đã qua giai đoạn suy thoái. Công ty
Giấy Xuân Ðức cũng đang chịu áp lực cải thiện hiện trạng kinh tế của
mình.


Công ty Giấy Xuân Ðức tham gia dự án sản xuất sạch hơn với hai
mục tiêu giảm chi phí sản xuất và giảm tải lượng ô nhiễm môi trường.
Mục tiêu thứ haiđã hỗ trợ cho công ty đảm bảo tuân thủ luật môi
trường. Ðội sản xuất sạch hơn gồm 7 thành viên đã được thành lập
dưới sự chỉ đạo của phó giám đốc và cán bộ điều hành của công ty.
Trong giai đoạn đánh giá sơ bộ của dự án và dựa trên lượng nguyên
liệu tiêu thụ, công ty đã chọn ra cá phạm vi sau là đối tượng kiểm
toán sản xuất sạch hơn.

Tiết kiệm nước

Tiết kiệm dầu đốt (nhiên liệu) và năng lượng điện

Tiết kiệm nguyên liệu thô và hoá chất

Giảm tỷ lệ giấy rách (bị loại trong quá trình hoàn tất
/ giấy lề)

Tổng số có 45 giải pháp sản xuất sạch hơn được đội sản xuất sạch
hơn xây dựng và đánh giá. Trong số này, 37 giải pháp mang tính khả
thi và được đưa vào danh sách thực hiện. Ðến nay đã có 21 giải pháp
được công ty thực hiện từ chính nội lực và nguồn tài chính đầu tư
hạn hẹp của mình là 200 triệu đồng (15000 đô la Mỹ). Các giải pháp
này đã tiết kiệm trực tiếp cho công ty 1288 triệu đồng/năm (96000 đô
la Mỹ). Như vậy, tổng thời gian hoàn vốn là dưới 2 tháng. Phần lợi
ích về môi trường thu được là giảm 33% nước thải, ước tính giảm 20%
tải lượng ô nhiễm, giảm 30% phát thải khí và 30% chất thải rắn.

Công ty Giấy Xuân Ðức sẽ tiếp tục các nỗ lực về sản xuất sạch hơn
và các kết quả trình bày ở trên vẫn chưa phải là cá kết quả cuối
cùng. Công ty đã đưa hầu hết các giải pháp sản xuất sạch hơn tập
trung chi phí cao cho máy xeo thứ ba (chương trình mở rộng). Máy xeo
này chưa được đưa vào vận hành và do đó chưa được tính vào phần kết
quả nghiên cứu này. Công ty cũng đã tham gia vào chương trình bảo
toàn năng lượng của Bộ KHCNMT và đã có được nội lực để mở rộng
chương trình sản xuất sạch hơn. Công ty cũng đã phát triển hệ thống
quản lý thích hợp để đảm bảo việc kiểm soát nguyên liệu tiêu thụ,
đặc biệt là kế hoạch sản xuất để giảm lượng giấy lề (rách). Lượng
tài nguyên tiêu thụ cụ thể bao gồm năng lượng điện, nhiên liệu và
giấy loại (rách) được giám sát hàng ngày và có các biện pháp điều
chỉnh khi cần thiết. Công ty cũng bắt đầu xây dựng hệ thống xử lý
nước thải (xử lý sơ bộ)

Từ khi tham gia vào dự án tiết kiệm năng lượng và có một thành
viên trong nhóm được đào tạo về sản xuất sạch hơn trước khi triển
khai chương trình, công ty không gặp một trở ngại nào về vấn đề thái
độ, nhận thức. Mặc dù vậy, sự điều phối kém trong nhóm sản xuất sạch
hơn và áp lực thực hiện đối với các nhân viên đã gây khó khăn cả về
thời gian và nỗ lực cần thiết để công tác triển khai có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty đã được mở rộng và nhiều
giải pháp sản xuất sạch hơn được xây dựng trong quá trình dự án đã
được đưa vào áp dụng cho giai đoạn mở rộng. Công ty đã có một cam
kết mạnh mẽ tiếp tục phát triển dự án xa hơn. Công ty Giấy Xân Ðức
cũng đã cam kết tiếptục khảo sát các cơ hội sản xuất sạch khác và sẽ
xử lý các chất thải còn lại.

Tóm tắt dự án trình diễn sản xuất sạch hơn tại Công ty Giấy Xuân
Ðức


Công ty Giấy Linh Xuân

Công ty Giấy Linh Xuân là doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy
qui mô vừa từ giấy loại và tre nứa, với công suất thiết kế cho giấy
về sinh là 2000 tấn/năm, cho giấy vàng mã là 5000 tấn/năm. Sau này,
công ty đã chuyển bộ phận sản xuất giấy vàng mã cho một công ty khác
và do đó nghiên cứu này chỉ còn giới hạn trong phần sản xuất giấy vệ
sinh.

Giấy vệ sinh chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường trong nước nhưng
việc kinh doanh này gặp một vài cạnh tranh, về cả nhu cầu thị trường
và khoảng lợi nhuận thu được; do đó công ty đang tìm cách mở rộng ra
thị trường xuất khẩu và đã thấy rõ sự cần thiêt sphải cải thiện chất
lượng sản phẩm. Do tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao về cả lượng và nồng
độ từ phần dịch đen phát sinh ra trong quá trình làm bột giấy từ tre
nứa, công ty đã bị cơ quan quản lý môi trường liệt kê vào danh sách
trong “sổ đen”. Nhu cầu cải thiện chất lượng và hiện trạng môi
trường chính là hai động lực chủ yếu để công ty tham gia chương
trình trình diễn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn.

Một đội sản xuất sạch hơn gồm 7 thành viên dưới sự giám sát của
phó giám đốc phụ trách sản xuất đã được thành lập. Ðội tập trung
quan tâm vào vấn đề giảm lượng nước, hoá chất tẩy, tiêu thụ, giảm
lượng giấy loại, nhiên liệu và năng lượng điện cũng như kiểm soát
hợp lý định lưonựg xơ sợi trong sản phẩm. Sau khi tiến hành đánh giá
chi tiết về sản xuất sạch hơn và xử lý số liệu, công ty đã chọn ra
được 34 giải pháp sản xuất sạch hơn mang tính khả thi để thực hiện.
Ðến nay đã có 19 giải pháp được triển khai với số vốn đầu tư khiêm
tốn là 700 triệu đồng (50.000 đo la Mỹ). Các giải pháp này đã trực
tiếp tiết kiệm hàng năm cho công ty1400 triệu đồng (100.000 đô la Mỹ).
Như vậy, thời gian hoàn vốn trung bình là 6 tháng. Các kết quả tài
chính và môi trường đối với máy xeo mới lắp đặt để xeo ra giấy vệ
sinh tờ đôi định lượng thấp chưa được tính vào kết quả của nghiên
cứu này. Các lợi ích về môi trường chủ yếu là giảm được 45% nước
thải, giảm đáng kể tải lượng ô nhiễm hữu cơ và hợp chất hữu cơ của
clo do giảm được 39% hoá chất tẩy, giảm được khoảng 35% phát thải
khí do việc giảm 33% nhiên liệu tiêu thụ. Sau khi thực hiện các giải
pháp sản xuất sạch hơn còn lại, lưu lượng và tải lượng ô nhiễm nước
thải sẽ còn tiếp tục được giảm thêm. Công ty cũng đã cải thiện hệ
thống quản lý để đảm bảo kiểm soát tốt lượng nguyên liệu tiêu thụ,
chất lượng giấy và tỷ lệ giấy rách của thành phẩm, nhằm giảm tỷ lệ
xử lý lại. Hiện nay, các báo cáo về sản lượng và nguyên liệu tiêu
thụ được ghi lại hàng ngày và có thực hiện các giải pháp điều chỉnh
nếu cần thiết.

Số liệu vàd báo cáo kiểm toán không được ghi chép đầy đủ, kém
hiểu biết về khái niệm sản xuất sạch hơn và các thái độ khác nhau
đối với việc thay đổi khi thực hiện là những trở ngại gặp phải trong
quá trình đánh giá sơ bộ. Mặc dù vậy, với một số kinh nghiệm và một
vài kết quả về sản xuất sạch hơn trước đây, ví dụ như kiểm soát sự
thay đổi của định lượng giấy, đã làm thay đổi về cả quản lý và thái
độ của các cán bộ. Hơn 50% giải pháp sản xuất sạch hơn đã được thực
hiện bằng chính nội lực của công ty trong thời gian tương đối ngắn.
Ban lãnh đạo cũng đã quyết định xem xét đánh giá sản xuất sạch hơn
do điều kiện thay đổi của việc chuyển giao quá trình sản xuất giấy
vàng mã.

Theo http://www.nea.gov.vn